Home / 會員簡介 (Our Members) / 黃紹明 (Samuel Wong)
2-smwong

黃紹明 (Samuel Wong)

samuelwong退休土木工程師、水資源及水文學家。曾任《多倫多文藝季》刊義務執行編輯八年及多倫多《演藝》雜誌專欄作家。現為香港網上雜誌《戲曲品味》之「品味專欄」作家,多倫多安省中國美術會董事兼副會長,及《寫意集》www.wongsm.com 網誌撰作者。

 

 

 

 

 

 

 

 

李影
李廣奇 (Li Guangqi)

Check Also

angie_chan_9-巨濟橋(牌樓)69X69cm

陳小容 (Angie Chan)

陳小容女士–畢業於