Home / 會員簡介 Our Members / 羅錦濤 (Lo Kam To)
古渡頭

羅錦濤 (Lo Kam To)

lokamto_headshot生於廣東,長於香港。幼喜書畫。及長,業土木工程,倏忽三十餘載。退休後,移居多倫多,並重拾丹青;偶有所得,欣喜無已。

 

 

 

莫如盛
黄錫藻 (Wong Sik Cho)

Check Also

左燕芳 Yvonne Yin-Fong Cheng

習書畫廾多載,早年跟隨張滌塵及